Dávky pěstounské péče – návaznost na jiné dávkové systémy

Vedle dávek pěstounské péče náleží při splnění zákonem stanovených podmínek nároku pěstounovi (respektive osobě pečující) i dítěti také dávky z jiných dávkových systémů, např.:

Je-li dítě ke dni převzetí do péče mladší 7 let a jsou splněny další podmínky stanovené zákonem o nemocenském pojištění (zejména doba účasti na nemocenském pojištění), má ten, kdo převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, nárok na peněžitou pomoc v mateřství po dobu 22 týdnů. Převezme-li do péče současně dvě a více dětí, náleží mu peněžitá pomoc v mateřství po dobu 31 týdnů, pokud po uplynutí 22 týdnů pečuje alespoň o dvě ze svěřených dětí. Podmínkou je, že zároveň nepobírá započitatelný příjem, ze kterého je pojistné odváděno.

Pokud osoba, které bylo svěřeno dítě do péče rozhodnutím příslušného orgánu, nesplňuje podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství, může se obrátit na kontaktní pracoviště příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR kvůli případnému nároku na dávku státní sociální podpory - rodičovský příspěvek. Ten se poskytuje při celodenní, osobní a řádné péči o dítě, které je nejmladší v rodině, a to nejdéle do doby 4 let jeho věku a do doby, než byla na rodičovském příspěvku vyplacena z důvodu péče o totéž dítě celková částka 220 000 Kč. V případě, že ke dni přijetí dítěte do náhradní rodiny už byla tato částka na toto dítě vyčerpána, nelze již nárok na příspěvek uplatnit.

Dávky pěstounské péče (ani odměna pěstouna) se nezapočítávají do rozhodného příjmu pro účely posuzování nároku na dávky státní sociální podpory (např. přídavek na dítě) a jejich výše.

Dávky pěstounské péče se nepovažují za příjem pro určení přiměřených nákladů na bydlení pro účely příjmu u příspěvku na živobytí ze systému dávek hmotné nouze.

V evidenci uchazečů o zaměstnání s možností pobírat podporu v nezaměstnanosti mohou být pouze příjemci odměny pěstouna, kteří mají v péči jedno až dvě děti. Podmínkou je, že tyto děti nejsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni vyšším, než je stupeň I (lehká závislost). Ostatní příjemci odměny pěstouna nemohou být vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání (mohou být vedeni pouze jako zájemci o zaměstnání) a nemohou tedy ani pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie