Dávky pěstounské péče

Dávky pěstounské péče slouží k finančnímu zabezpečení dětí v pěstounské péči i jejich pěstounů. Jedná se o těchto pět dávek: příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla, příspěvek při ukončení pěstounské péče.

O dávky pěstounské péče může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Na tiskopisu je uveden seznam dokumentů, které je k žádosti nutné připojit.

Příjemce dávky pěstounské péče a žadatel o dávku je povinen ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na dávku, její výši nebo výplatu. Osoba pečující/v evidenci je tedy povinna ohlásit zejména změnu trvalého pobytu či bydliště, změnu jména nebo příjmení, přijetí dalšího dítěte do péče nebo naopak ukončení pěstounské péče, respektive svěření dítěte do péče jiné osoby, dočasnou pracovní neschopnost atd. Při nesplnění této ohlašovací povinnosti může být vyčíslen přeplatek na dávce pěstounské péče.

Při zadlužení pěstouna (respektive osoby pečující nebo osoby v evidenci) je exekuce možná jen z odměny pěstouna, z ostatních dávek pěstounské péče možná není.  V případě dluhu dítěte (respektive nezaopatřené osoby, která byla do dne zletilosti v péči osoby pečující) je exekuce možná jen z příspěvku na úhradu potřeb dítěte.

Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi (respektive osobě pečující) i další dávky při splnění zákonem stanovených podmínek jejich nároku (například přídavek na dítě či rodičovský příspěvek). Více viz Dávky pěstounské péče – návaznost na jiné dávkové systémy.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie