Dílčí důchod

Dílčí důchod (někdy též „poměrný důchod“) se přiznává migrující osobě, která splnila podmínku doby pojištění potřebné pro vznik nároku na důchod pouze s přihlédnutím k dobám pojištění získaným ve více státech, nebo jí byl důchod vypočten s přihlédnutím k zahraničním dobám pojištění. Výpočet dílčího důchodu je upraven v koordinačních nařízeních nebo v mezinárodních smlouvách o sociálním zabezpečení. Ve výsledku pak osoba pobírá tolik dílčích důchodů, v kolika státech byla pojištěna. Metoda dílčích důchodů zajišťuje spravedlivé rozdělení nákladů na důchody mezi všechny státy, v nichž byla migrující osoba během svého života důchodově pojištěna.

Kategorie: mezinárodní koordinace sociálního zabezpečení

Hledat dle kategorie