Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče upravuje podrobnosti ohledně výkonu zákonem stanovených práv a povinností osoby pečující a osoby v evidenci.

Tuto dohodu s osobou pečující/osobou v evidenci může uzavřít buď příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností (viz Orgán sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)), nebo s jeho souhlasem obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu tato osoba nemá trvalý pobyt, krajský úřad či pověřená osoba. Dohoda je základem pro to, aby pro každé dítě (rodinu) vznikl unikátní způsob zajištění podpory a potřebných služeb, který zohledňuje individuálně jedinečnost každého dítěte a stejně tak i potřeby každé pěstounské rodiny. Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci, s individuálním plánem ochrany dítěte (IPOD) a při její tvorbě se musí přihlížet k zájmům a individuálním potřebám dítěte i pečujících osob/osob v evidenci. Osoba pečující/osoba v evidenci uzavírá jedinou dohodu o výkonu pěstounské péče bez ohledu na počet svěřených dětí. Není-li dohoda uzavřena v zákonné lhůtě od svěření prvního dítěte, upraví podrobnosti ohledně výkonu výše zmíněných práv a povinností ve svém rozhodnutí obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující/osoba v evidenci trvalý pobyt.

Subjekt, který s osobou pečující/osobou v evidenci dohodu uzavřel (případně obecní úřad obce s rozšířenou působností, který vydal rozhodnutí ohledně výkonu práv a povinností), musí sledovat naplňování dohody (rozhodnutí) prostřednictvím svých zaměstnanců. Ti jsou povinni minimálně jednou za 2 měsíce být v osobním styku s osobou pečující/osobou v evidenci a s dětmi svěřenými do její péče a jednou za 6 měsíců vypracovat o průběhu výkonu pěstounské péče zprávu pro obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu má osoba pečující/osoba v evidenci trvalý pobyt.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie