Kolizní opatrovník

Kolizní opatrovník je soudem stanovený pro jednotlivé soudní řízení proto, aby chránil zájmy dítěte a nedošlo ke střetu zájmu mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí týchž rodičů.

Kolizním opatrovníkem pro opatrovnické řízení bývá stanoven sociální pracovník orgánu sociálně-právní ochrany dětí úřadu obce s rozšířenou působností. Je také účastníkem řízení a je přítomen u soudních jednání.

(zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie