Kurátor pro děti a mládež

Kurátor pro děti a mládež je specializovaný pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností (viz Orgán sociálně právní ochrany dětí/OSPOD), který vykonává sociálně-právní ochranu dětí se zaměřením na nezletilé, kteří mají výchovné problémy, páchají (jinak) trestnou činnost a přestupky, nerespektují rodiče a jiné osoby odpovědné za výchovu, dopouštějí se útěků, záškoláctví, prostituce, užívají alkohol a jiné drogy apod. Jeho práce spočívá v pomoci těmto dětem při překonávání nepříznivých podmínek a vlivů, jimž jsou vystaveny. Provádí opatření k odstranění, zamezení prohlubování nebo opakování rizikového chování dítěte či jeho okolí. Pomáhá rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává jim poradenství. Zúčastňuje se výslechů nezletilých a mladistvých u Policie ČR. Při spáchání trestné činnosti zastupuje mladistvé při hlavním líčení před soudem. Spolupracuje se školskými a zdravotnickými zařízeními, středisky výchovné péče, odbornými službami pro rodiny a děti, věznicemi a soudy, probační a mediační službou ČR. Při své činnosti se řídí zákonem.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie