Legislativa sociálně-právní ochrany dětí

Sociálně-právní ochranu dětí vymezuje a upravuje zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále pak ostatní právní předpisy, které také řeší ochranu práv dětí:

  • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
  • zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních,
  • zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže,
  • zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
  • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
  • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách),
  • zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
  • zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další právní předpisy o sociálním zabezpečení, atd.

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie