Ochranná lhůta - nemocenské pojištění

Účelem ochranné lhůty je zabezpečit osoby pro případ dočasné pracovní neschopnosti nebo nároku na peněžitou pomoc v mateřství, i když se podmínky pro tyto dávky splní po určité době po skončení pojištění, tj. po ukončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Ochranná lhůta přitom plyne jen z pojištěné činnosti a zaniká vznikem nového pojištění. Ochranná lhůta při uplatňování nároku na nemocenské trvá 7 kalendářních dnů ode dne skončení pojištění. Pokud pojištění trvalo kratší dobu než 7 kalendářních dnů, činí pouze tolik dnů, kolik trvalo toto poslední pojištění. V případě nároku na peněžitou pomoc v mateřství může být ochranná lhůta delší. U žen, kterým pojištění zaniklo v době těhotenství, běží tato lhůta tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů. V ostatních případech nároku na peněžitou pomoc v mateřství trvá ochranná lhůta 7 kalendářních dnů, pokud netrvalo pojištění kratší dobu.

V některých vymezených případech ochranná lhůta neplyne. Jde o pojištěnou činnost poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně; zaměstnání malého rozsahu nebo na základě dohody o provedení práce; zaměstnání studentů po dobu školních prázdnin; další zaměstnání sjednané jen na dobu dovolené v jiném zaměstnání a dále v případě, že pojištění odsouzeného skončí v době jeho útěku z místa výkonu trestu odnětí svobody.

Ochranná lhůta pro ošetřovné není stanovena.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie