Ochranná výchova

Ochranná výchova je jedním z ochranných opatření dle trestního zákona, upravuje ji zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Může být uložena jednak mladistvému (za mladistvého se považuje osoba, která dovršila 15. rok a nepřekročila 18. rok svého věku) a jednak osobě mladší 15 let. Jejím účelem je kladně ovlivnit duševní, mravní a sociální vývoj dítěte/mladistvého a chránit společnost před pácháním jeho provinění. Institut ochranné výchovy by měl určitým způsobem v některých případech nahrazovat nepodmíněné odnětí svobody a to tak, že dítě nebo mladistvý se umístí do prostředí, které mu má nabídnout možnost připravit se na řádný život po propuštění a zbavit se následků zanedbané výchovy.

Osobě mladší 15 let lze uložit ochrannou výchovu pouze v občanskoprávním řízení, a to povinně, pokud osoba, která dovršila 12. rok svého věku a je mladší než 15 let spáchala čin, za který trestní zákon dovoluje uložení výjimečného trestu, a fakultativně tehdy, jestliže je to nutné k zajištění řádné výchovy osoby mladší než 15 let, která spáchala čin, který by jinak byl trestným činem.

Mladistvému se ochranná výchova ukládá v trestním řízení. Soud může ochrannou výchovu uložit, pokud je splněna jedna ze tří zákonem stanovených podmínek. Jde o případy, kdy o výchovu mladistvého není náležitě postaráno nebo dosavadní výchova mladistvého byla zanedbána nebo prostředí, v němž mladistvý žije, neposkytuje záruku jeho náležité výchovy.

Ochranná výchova potrvá, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však do dovršení 18. roku věku mladistvého. Vyžaduje-li to zájem mladistvého, může soud ochrannou výchovu prodloužit do dovršení jeho 19. roku. K rozhodnutí o prodloužení musí však dojít ještě před dovršením 18. roku života.

K výkonu ochranné výchovy dochází ve zvláštních výchovných zařízeních rezortu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. Dětské domovy se školou jsou určeny pro osoby mladší 15 let a mladiství vykonávají ochrannou výchovu ve výchovných ústavech.

(zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže)

(zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

(zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů)

(zákon č. 372/2011 Sb., zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie