Odměna pěstouna

Odměna pěstouna je jednou z dávek pěstounské péče. Je určitým způsobem oceněním osoby pečující o cizí dítě. Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující nebo osoba v evidenci (není-li přerušeno zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu). Pokud jsou oba manželé (případně dva poručníci) osobou pečující nebo osobou v evidenci, náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich, nerozhodne-li krajská pobočka Úřadu práce ČR jinak. Pokud je osobou pečující nebo osobou v evidenci rodič nebo prarodič rodičů dítěte, odměna pěstouna mu náleží pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující nebo osoby v evidenci a jejich rodiny a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.

Výše odměny pěstouna závisí na tom, o kolik dětí pečuje. Odměna je vyšší, pokud je toto dítě osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni minimálně II.

Pro účely zákonů upravujících daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění se odměna pěstouna považuje za příjem ze závislé činnosti.

O odměnu pěstouna může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie