Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Orgány sociálně-právní ochrany jsou soudy a orgány, které mají zákonem takto vymezené postavení v sociálně-právní ochraně dětí (podrobněji viz Sociálně-právní ochrana dětí).

Orgán sociálně-právní ochrany dětí, mnohdy nazývaný jen zkratkou OSPOD nebo hovorově „sociálka“, je zpravidla začleněn do struktury obecního nebo městského úřadu, který má status úřad obce s rozšířenou působností, jako samostatné oddělení v rámci odboru sociálních věcí. Oddělení sociálně-právní ochrany bývá rozděleno na tři úseky -  péče o rodinu a dítě, sociální kurately pro děti a mládež (viz též heslo Kurátor pro děti a mládež) a náhradní rodinné péče.  Jeho tým se obvykle skládá z odborných pracovníků vyčleněných pro jednu z těchto problematik. Na menších úřadech však jedna sociální pracovnice/pracovník často vykonává více než jednu z těchto agend. Pracovníci OSPOD se při své činnosti řídí zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a dalšími předpisy (viz heslo Legislativa sociálně-právní ochrany dětí), využívají přitom metody sociální práce a postupy odpovídající současným vědeckým poznatkům. Opatření OSPOD musí být volena a používána včas, vhodně a účelně, s vědomím, že základním principem při poskytování sociálně-právní ochrany dětí je nejlepší zájem a blaho dítěte. Jelikož se pracovníci OSPOD při poskytování sociálně-právní ochrany v převážné většině vměšují do soukromého a rodinného života, mohou tak činit jen v zákonem dovolených případech a při respektování základních principů, na kterých je sociálně-právní ochrana dětí postavena. Při výkonu a realizaci opatření mají přednost ta, která zabezpečí řádnou výchovu a příznivý vývoj dítěte v jeho rodinném prostředí, není-li to možné, tak v náhradním rodinném prostředí (více viz heslo Sociálně-právní ochrana dětí).

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie