Osoba pečující

Osoba pečující je pojem, který se používá v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v souvislosti s pěstounskou péčí, poručenstvím a dávkami pěstounské péče. Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:

  • která je pěstounem,
  • která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
  • která má zájem stát se pěstounem a které je před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče dítě soudem dočasně svěřeno do (předpěstounské) péče, a to po celou dobu trvání takové péče,
  • která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
  • která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie