Pověřená osoba

Pověřené osoby jsou právnické nebo fyzické osoby, které poskytují sociálně-právní ochranu na základě pověření vydaného na základě rozhodnutí krajského úřadu (případně komise pro sociálně-právní ochranu dětí obce s rozšířenou působností, týká-li se pověření zřízení zařízení sociálně-právní ochrany). Rozsah a typy pověření upravuje zákon o sociálně-právní ochraně dětí. Žadatelé o pověření žádají o konkrétní vybraný typ pověření, který odpovídá charakteru služeb pro rodiny a děti, které chtějí v rámci sociálně-právní ochrany poskytovat.

Pověřené osoby mohou v rámci sociálně-právní ochrany např.:

  • vyhledávat děti, na které se zaměřuje sociálně-právní ochrana dětí (viz ohrožené dítě); pomáhat rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; poskytovat nebo zprostředkovávat rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené; pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou;
  • vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku;
  • zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany - zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně-výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory pro děti;
  • uzavírat dohody o výkonu pěstounské péče;
  • převzít zajišťování přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče k přijetí dítěte do rodiny, kterou jinak zajišťuje krajský úřad, provádět přípravy žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytovat odborné poradenství a pomoc těmto žadatelům a poskytovat fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče;
  • poskytovat osobě pečující, s níž uzavřely dohodu o výkonu pěstounské péče, výchovnou a poradenskou péči při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče;
  • vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (viz Orgán sociálně-právní ochrany dětí - OSPOD);
  • vyhledávat děti cizinců na území České republiky, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení, a oznamovat je obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Podmínkou vydání pověření je mj. prokázání příslušné odborné způsobilosti u všech osob, které budou v rámci daného pověření sociálně-právní ochranu poskytovat.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie