Předběžné opatření

Předběžné opatření je opatření soudu nebo správního orgánu v České republice, kterým jsou dočasně řešeny určité poměry, než je ve věci vydáno definitivní rozhodnutí.

Předběžným opatřením může být zejména nařízeno, aby někdo něco vykonal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl (např. placení výživného v nezbytné míře, odevzdání dítěte do péče určené osoby). Po nařízení předběžného opatření soudem, které bylo vydáno na základě návrhu, soud navrhovateli (tj. tomu, kdo návrh na předběžné opatření podal) uloží, aby ve stanovené lhůtě podal u soudu návrh na zahájení řízení.

Předběžné opatření soud zruší, jestliže pominou důvody, pro které bylo nařízeno. Jinak automaticky zanikne po SPOD uplynutí doby, na kterou bylo omezeno, případně jestliže navrhovatel ve stanovené lhůtě návrh na zahájení soudního SPOD řízení nepodal, nebo jej podal, ale nebylo mu vyhověno. V případě, že mu v soudním řízení vyhověno bylo, předběžné SPOD opatření zanikne po uplynutí 15 dní od vykonatelnosti rozhodnutí. Navrhovatel, který není v soudním řízení úspěšný, je povinen nahradit všechny škody a újmy, které předběžným opatřením vznikly.

Jestliže se nezletilé dítě ocitne ve stavu nedostatku řádné péče bez ohledu na to, zda tu je či není osoba, která má právo o dítě pečovat, nebo je-li život dítěte, jeho normální vývoj nebo jiný důležitý zájem vážně ohrožen nebo byl-li narušen, může být na návrh orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) předběžným opatřením okresního soudu umístěno ve vhodném prostředí, zejména u soudem určené osoby, do pěstounské péče na přechodnou dobu či ve vhodném zařízení. Po nařízení předběžného opatření je bezodkladně provede sám soud ve spolupráci s orgány sociálně-právní ochrany dětí a policie, a to i proti vůli osob, u kterých je dítě doposud v péči. Toto předběžné opatření trvá jen po dobu 1 měsíce (svěření do pěstounské péče až 3 měsíce), přičemž je lze v případě zahájení soudního řízení opakovaně prodloužit. Nemělo by však přesáhnout dobu 6 měsíců. Rodiče nezletilého dítěte, případně i orgán sociálně-právní ochrany dětí nebo jeho opatrovník mohou navrhnout jeho zrušení, o kterém soud rozhodne bezodkladně, nejpozději do 7 dnů.

Orgány sociálně-právní ochrany jsou oprávněny podávat za dítě soudu návrh na předběžné opatření proti domácímu násilí (neboť právě děti jsou často oběťmi těchto konfliktů, byť domácí násilí nesměřuje vysloveně proti nim) a v situaci, kdy se dítě ocitne bez potřebné péče. O těchto předběžných opatřeních musí soudy rozhodovat nejpozději do 24 hodin. Jsou okamžitě vykonatelná - dítě je pak zpravidla umístěno k příbuzným, do pěstounské péče na přechodnou dobu nebo do zařízení vhodného typu.

(zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád)

(zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních)

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie