Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je dlouhodobá dávka pro rodinu s nezaopatřeným dítětem (dětmi), která má pomoci částečně krýt náklady na jejich výchovu a výživu. Nárok na dávku vzniká, pokud rozhodný příjem rodiny (čistý příjem společně posuzovaných osob) je nižší než 2,4násobek částky životního minima rodiny. Období (tzv. rozhodné období), za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1. října do 30. září následujícího kalendářního roku. To znamená, že pro nárok na přídavek na dítě v období 1. 10. 2015 až 30. 9. 2016 se posuzuje rozhodný příjem rodiny za rok 2014. Výše dávky je odvozená od věku dítěte. Od 1. ledna 2015 se dávka vyplácí ve výši 500 Kč (do 6 let), 610 Kč (od 6 do 15 let) a 700 Kč (od 15 do 26 let). Za nezletilé nezaopatřené dítě podává žádost zákonný zástupce, kterému je tato dávka následně vyplácena. V případě zletilého nezaopatřeného dítěte (od 18. roku věku) je příjemcem dávky dítě.

O přídavek na dítě může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Kategorie: státní sociální podpora

Hledat dle kategorie