Případová konference

Případová konference je jednou z metod sociální práce, která je využívána orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Spočívá v zapojení rodičů (popřípadě jiných osob zodpovědných za výchovu dítěte), samotného dítěte, jiných osob blízkých rodině a dítěti a dalších subjektů, které se podílejí na ochraně dítěte a řešení jeho situace. Okruh přizvaných osob a subjektů určuje OSPOD, který při tom vychází i z doporučení a návrhů ostatních. Může jít o školy a školská zařízení, poskytovatele sociálních služeb, lékaře, zdravotnická zařízení, policii, státní zástupce a další odborné pracovníky (např. psychology). Případová konference je pořádána v zájmu dětí a rodin a je příležitostí pro hledání řešení situace dítěte. OSPOD je povinen uspořádat případovou konferenci vždy před podáním návrhu soudu na některé z opatření, kterými se zasahuje do rodičovské odpovědnosti rodičů. Účast přizvaných osob na případové konferenci se považuje za jiný úkon v obecném zájmu, při kterém vzniká povinnost zaměstnavatele uvolnit zaměstnance k účasti na tomto jednání a zúčastněným osobám vzniká právo na náhradu mzdy nebo na náhradu ušlého výdělku.

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie