Příprava k přijetí dítěte

Jednou z podmínek pro zprostředkování pěstounské péče nebo osvojení je, že se zájemce o svěření dítěte zúčastní přípravy k přijetí dítěte do rodiny, kterou zajišťuje krajský úřad nebo pověřená osoba. Účelem těchto kurzů je poskytnout budoucím náhradním rodičům potřebné vědomosti o specifických otázkách náhradní rodinné péče, zprostředkovat reálné informace o situaci a potřebách dětí žijících mimo vlastní rodinu a umožnit jim ujasnit si představy o tom, jaké dítě mohou do své péče přijmout. Zhodnocení přípravy k přijetí dítěte do rodiny je jednou ze součástí odborného posouzení pro zprostředkování pěstounské péče. To znamená, že na základě kontaktu se zájemci o svěření dítěte, k němuž dochází v průběhu kurzu, i realizátoři přípravy v rámci procesu zprostředkování formulují své doporučení, má-li být žádosti žadatelů vyhověno, či ne.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

(vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie