Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte je jednou z dávek pěstounské péče. Nárok na tento příspěvek má každé nezletilé nezaopatřené dítě, které je svěřeno do některé z forem pěstounské péče. Po dosažení zletilosti dítěte nárok na tento příspěvek přetrvává nejdéle do 26 let věku, jde-li o nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své potřeby s osobou, která byla do dosažení jeho zletilosti osobou pečující.

Příspěvek se poskytuje za kalendářní měsíc ve výši závisející na věku dítěte, případně i na stupni závislosti dítěte na pomoci jiné osoby (I-IV). Pobírá-li dítě sirotčí nebo invalidní důchod, příspěvek mu náleží, jen je-li vyšší než pobíraný důchod. Jeho výše pak odpovídá rozdílu mezi zákonnou výší příspěvku a důchodem. Příspěvek nenáleží po dobu, kdy je dítě umístěno v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nebo v přímé péči jiné osoby na základě rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu.

O příspěvek může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Do dosažení zletilosti dítěte žádá o příspěvek pěstoun, jemu je také příspěvek vyplácen. Po dosažení zletilosti žádá o příspěvek samo zletilé dítě a příspěvek je mu pak rovněž vyplácen.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie