Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla je jednou z dávek pěstounské péče. Náleží osobě pečující, má-li v pěstounské péči alespoň 3 děti nebo má nárok na odměnu pěstouna z důvodu péče o 3 děti (včetně zletilých nezaopatřených dětí, které jí zakládají nárok na odměnu pěstouna) a zakoupila osobní motorové vozidlo nebo zajistila nezbytnou celkovou opravu motorového vozidla. Podmínkou je, že toto vozidlo nepoužívá pro výdělečnou činnost. Výše příspěvku činí poměrnou část ceny kupovaného motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy, jeho maximální výše je omezena zákonem.

O příspěvek je možno žádat opakovaně, podmínky opakovaného poskytnutí příspěvku stanoví zákon. 

Příspěvek může být poskytnut bezhotovostně i před zakoupením vozidla. Do 6 měsíců od poskytnutí příspěvku je však osoba pečující povinna prokázat jeho použití. V případě že by příspěvek nepoužila k zakoupení motorového vozidla, je povinna jej vrátit.

Osoba pečující nesmí 5 let ode dne, kdy jí byl příspěvek poskytnut, motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu příspěvek obdržela, prodat, darovat, začít je používat pro výdělečnou činnost nebo přestat vykonávat pěstounskou péči (nejde-li o případ, kdy osoba pečující přestala vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů). Pokud tyto podmínky poruší, je povinna vrátit poměrnou část příspěvku odpovídající době z období 5 let, kdy uvedené podmínky nesplňovala.

O příspěvek může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie