Příspěvek při ukončení pěstounské péče

Příspěvek při ukončení pěstounské péče je jednou z dávek pěstounské péče. Je určen na podporu prvních kroků do samostatného života po ukončení pěstounské péče. Vyplácí se jednorázově. Nárok na tento příspěvek má osoba, která byla ke dni dosažení zletilosti v pěstounské péči. Nárok na příspěvek vzniká ke dni zániku nároku na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, popřípadě ke dni následujícímu po skončení nezaopatřenosti (například pokud osobě příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží z důvodu, že pobírá sirotčí nebo invalidní důchod ve stejné či vyšší výši).

O příspěvek může žadatel požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR, a to na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: náhradní rodinná péče

Hledat dle kategorie