Regresní náhrada - nemocenské pojištění

Regresní náhradu je povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění ten, kdo zavinil svým protiprávním jednáním, že došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění. Protiprávní jednání musí být zjištěno soudem nebo správním úřadem. V praxi jde o zavinění vzniku dočasné pracovní neschopnosti jiné osoby nebo vzniku nároku na ošetřovné (např. zranění dítěte, které je nutné ošetřovat). Regresní náhrada se netýká pojištěnce, kterému byla dávka vyplacena. Regresní náhrada se stanoví ve výši vyplacené dávky. Nárok na zaplacení regresní náhrady zaniká uplynutím 5 let ode dne, kdy orgán nemocenského pojištění zjistil, že ke vzniku sociální události došlo v důsledku zaviněného protiprávního jednání jiné osoby. Nejpozději zaniká nárok na zaplacení regresní náhrady 10 let od vzniku sociální události.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie