Rodičovská odpovědnost

Rodičovská odpovědnost je soubor povinností a práv rodičů vůči dětem. Jde o povinnosti a práva rodičů spočívající v péči o dítě, zejména v péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem (tato povinnost a právo nabývá na významu zejména v situaci, kdy dítě nežije v domácnosti SPOD s jedním nebo oběma rodiči), v zajišťování jeho výchovy a vzdělání, v určení místa jeho bydliště, v jeho zastupování a spravování jeho jmění. Povinnosti rodičů jsou zde kladeny před práva.

Součástí rodičovské odpovědnosti není vyživovací povinnost a právo na výživné, jde o oddělené věci. Zásahy do rodičovské odpovědnosti tedy nemají vliv na trvání vyživovací povinnosti a fakt, že dítě je schopno se samo živit, rovněž neovlivňuje rodičovskou odpovědnost.

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká nabytím jeho plné svéprávnosti. (Svéprávnosti lze nabýt i dříve než zletilosti, a to buď uzavřením manželství, nebo emancipací, tedy přiznáním svéprávnosti podle občanského zákoníku.) Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti může změnit pouze soud. Rodičovskou zodpovědnost je ze zákona možné pozastavit, omezit nebo může být rodič rodičovské odpovědnosti soudem zbaven.

Rozsah rodičovské odpovědnosti mají oba rodiče stejný. Není podstatné, zda jsou rodiče manželé, nebo žijí jako nesezdaný pár, či zda došlo k určení otcovství souhlasným prohlášením nebo osvojením.

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie