Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory při péči o nejmenší děti v rodině. Nárok na něj má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Příspěvek je možné čerpat až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do čtyř let věku dítěte. Pro nárok na příspěvek při péči o dítě mladší dvou let platí určitá omezení docházky do zařízení péče o děti, aby byla podmínka celodenní péče splněna:

  • dítě mladší dvou let může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku maximálně 46 hodin v měsíci,
  • dítě může pravidelně navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti maximálně čtyři hodiny denně,
  • dítě se zdravotním postižením může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku maximálně šest hodin denně,
  • dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby ve stupni III nebo IV, může pobírat nepojistné dávky navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku nejvýše čtyři hodiny denně.

Příjmy rodiče se při posuzování nároku na příspěvek nesledují. Rodič může být při pobírání rodičovského příspěvku výdělečně činný, ale musí v této době zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. O rodičovský příspěvek může rodič požádat na kontaktním pracovišti příslušné krajské pobočky Úřadu práce ČR prostřednictvím žádosti podané na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na pobočkách Úřadu práce ČR nebo v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. O případném odvolání rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

(zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře)

Kategorie: státní sociální podpora

Hledat dle kategorie