Sirotčí důchod

Osiřelému dítěti vzniká nárok na sirotčí důchod. Nárok na sirotčí důchod náleží osiřelému dítěti pouze, pokud měl zemřelý nárok na starobní důchod nebo splňoval podmínky pro nárok na invalidní důchod. Výše sirotčího důchodu je stanovena jako součet základní výměry a procentní výměry důchodu.  Základní výměra pro rok 2015 je stanovena jako 2 400 Kč.  Procentní výměra sirotčího důchodu se určí ve výši 40 % procentní výměry starobního důchodu nebo 40 % procentní výměry invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měla nebo by měla nárok zemřelá osoba v době úmrtí. Nárok na sirotčí důchod může mít pouze takové dítě, které je nezaopatřené. Pokud již dítě nesplňuje tuto podmínku, nárok na důchod zaniká. Nárok na důchod zaniká i v případě osvojení. Žádost o důchod podává osoba, která je dle zákona či rozhodnutí soudu pověřena zastoupením dítěte. Pokud je však osiřelé dítě zletilé (je mu více než 18 let), podává žádost samo.  Žádost se podává u okresní správy sociálního zabezpečení. Ten, kdo podává žádost o důchod, předkládá doklady zemřelého rodiče i nezaopatřeného dítěte.

Kategorie: důchodové pojištění

Hledat dle kategorie