Sociálně-právní ochrana dětí

Sociálně-právní ochrana dětí je odvětví veřejného práva. Představuje soubor různých opatření a nástrojů, přičemž základním principem při jejich využívání a poskytování sociálně-právní ochrany je nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte. Sociálně-právní ochrana se poskytuje dětem do 18 let, a to všem bez rozdílu, bez jakékoliv diskriminace podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu. Až na výjimky se poskytuje bezplatně. Poslání sociálně-právní ochrany vychází ze zásady, že stát je odpovědný za ochranu dětí před tělesným nebo duševním násilím, za ochranu jejich zdravého vývoje z hlediska fyzického, psychického a mravního a ostatních aspektů integrity dítěte jako nositele práv daných Ústavou, Listinou základních práv a svobod a práv, která vyplývají z mezinárodních závazků České republiky (např. Úmluva o právech dítěte). Nicméně stát nenahrazuje povinnosti a odpovědnost rodičů, nezasahuje do jejich postavení jako nositelů rodičovské odpovědnosti, pokud nejsou práva nebo vývoj dítěte ohroženy.

Orgány s obecnou působností na úseku ochrany dítěte jsou soudy a orgány určené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí, tj. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, krajské a obecní úřady (viz Orgán sociálně právní ochrany dětí/OSPOD), Úřad práce ČR (krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu) a ve vztahu k zahraničí Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně. Sociálně-právní ochranu dětí zajišťují také kraje a obce v samostatné působnosti, komise pro sociálně-právní ochranu, poradní sbory a fyzické nebo právnické osoby, které získaly pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (tj. pověřené osoby). Při své činnosti na poli sociálně-právní ochrany se řídí zejména zákonem o sociálně-právní ochraně dětí a dalšími právními předpisy, které souvisí s ochranou práv dětí (podrobněji viz Legislativa sociálně-právní ochrany dětí).

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie