Standardy kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Orgány sociálně-právní ochrany (OSPOD), zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřené osoby jsou povinny se při výkonu sociálně-právní ochrany řídit standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality sociálně-právní ochrany obsahují principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany, technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

(vyhláška MPSV č. 473/2012 Sb., ze dne 17. prosince 2012, o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie