Vhodné zaměstnání pro účely zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR

Vhodným zaměstnáním pro účely zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR se rozumí zaměstnání, které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a odpovídá zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání. V případě uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu delší než 1 rok, je vhodným zaměstnáním takové zaměstnání, které nemusí být sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce, anebo takové, jehož délka pracovní doby musí činit nejméně 50 % stanovené týdenní pracovní doby. Pro uchazeče o zaměstnání, který má být umístěn na výkon veřejně prospěšných prací, je vhodným zaměstnáním i takové zaměstnání, jehož délka pracovní doby činí nejvýše polovinu délky stanovené týdenní pracovní doby podle zákoníku práce a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti.

(zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů)

(zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů)

Kategorie: zaměstnanost

Hledat dle kategorie