Výchovná opatření

Pokud to vyžaduje zájem na řádné výchově dítěte, může obecní úřad obce s rozšířenou působností (viz Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)) nebo soud uložit svým rozhodnutím tzv. výchovná opatření – napomenutí, dohled, omezení, povinnost využít odbornou pomoc. Konkrétně zákon umožňuje:

  • napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě,
  • stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, případně i dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte,
  • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení, které má bránit působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte (jedná se zejména o zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení, která jsou vzhledem k jeho věku a pro jeho zdravý vývoj nevhodná, jako např. herny s výherními automaty, hostince, noční podniky),
  • uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem (viz Mediace) v rozsahu 3 hodin nebo terapie.

Vyžaduje-li to zájem dítěte a uložená výchovná opatření nevedla k nápravě, může soud dočasně odejmout dítě z péče rodičů (nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte). Přitom dítěti nařídí nejdéle na 3 měsíce pobyt ve vybraném zařízení (středisku výchovné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení poskytovatele zdravotních služeb nebo domově pro osoby se zdravotním postižením). Soud může dobu trvání tohoto výchovného opatření zcela výjimečně prodloužit, zejména v případě, že si rodič (jiná osoba odpovědná za výchovu dítěte) prokazatelně upravuje své poměry tak, aby mohl dítě převzít do osobní péče. Celková doba nepřetržitého trvání tohoto výchovného opatření nesmí přesáhnout 6 měsíců.

(zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie