Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti je označení pro jednu z činností při poskytování sociálních služeb. Tato činnost je vykonávána při poskytování 12 z celkového počtu 33 druhů sociálních služeb (v případě dalších tří druhů sociálních služeb je činnost označena pouze jako „aktivizační činnosti“) a u různých druhů sociálních služeb může mít odlišné zaměření, obsah (tj. konkrétní úkony, které jsou při vykonávání této činnosti prováděny) a cíle. Činnost zahrnuje tyto různé úkony nebo jejich skupiny (u většiny druhů sociálních služeb připadají v úvahu dvě nebo více uvedených možností nebo jejich částí):

 • nácvik a upevňování (nebo pomoc s nácvikem a upevňováním) motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc a podpora rodině v péči o dítě, podpora při zvládání výchovy dětí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
 • podpora v oblasti partnerských vztahů,
 • podpora při zajištění chodu domácnosti,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do běžného společenského prostředí včetně využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu,
 • pracovně výchovná činnost,
 • vytvoření a zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání nebo pracovního uplatnění, poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání,
 • volnočasové a zájmové aktivity a
 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity.

(vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách)

Kategorie: sociální služby

Hledat dle kategorie