Vznik nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění vzniká zaměstnanci v pracovním poměru dnem, ve kterém nastoupil do práce. Za vstup do zaměstnání se považuje i den, za který zaměstnanci v pracovním poměru před zahájením práce náleží náhrada mzdy nebo se mu měsíční mzda nekrátí (např. za svátek, návštěvu lékaře apod.).

Dále nemocenské pojištění vzniká:

1. smluvnímu zaměstnanci dnem, ve kterém začal vykonávat práci pro smluvního zaměstnavatele,

2. soudci dnem nástupu do funkce,

3. členu zastupitelstva dnem, od něhož náleží odměna za výkon funkce,

4. poslanci a senátoru Parlamentu České republiky dnem zvolení,

5. osobě pečující a osobě v evidenci dnem, od kterého náleží odměna pěstouna,

6. odsouzenému dnem zařazení do práce,

7. společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi komanditní společnosti, pokud pro ni vykonává práci mimo pracovněprávní vztah, dnem, ve kterém začal pracovat pro společnost,

8. osobě pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem uvedeným v pověření k obchodnímu vedení,

9. likvidátorovi dnem jmenování.

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a v zaměstnání malého rozsahu vzniká odchylně, podrobnosti jsou uvedeny v těchto heslech. Pokud v zaměstnání malého rozsahu dojde ke zvýšení příjmu na částku rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění (2 500 Kč měsíčně v roce 2015), vzniká pojištění ode dne zvýšení.

Osobě samostatně výdělečně činné a zahraničnímu zaměstnanci vzniká pojištění dnem, který uvedli v přihlášce k pojištění, nejdříve však dnem podání přihlášky.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie