Zánik nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění zaniká zaměstnanci v pracovním poměru dnem skončení zaměstnání.

Dále nemocenské pojištění zaniká:

1. smluvnímu zaměstnanci dnem skončení práce pro smluvního zaměstnavatele;

2. soudci dnem skončení výkonu funkce;

3. členu zastupitelstva dnem skončení funkce nebo zániku mandátu;

4. poslanci a senátoru Parlamentu České republiky dnem zániku mandátu;

5. osobě pečující a osobě v evidenci dnem, od kterého nenáleží odměna pěstouna (s výjimkou dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény);

6. odsouzenému dnem odvolání z výkonu práce;

7. společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi komanditní společnosti, pokud pro ni vykonává práci mimo pracovněprávní vztah, dnem ukončení výkonu této práce;

8. osobě pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení dnem zrušení  pověření k obchodnímu vedení;

9. likvidátorovi dnem ukončení funkce.

Pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce a v zaměstnání malého rozsahu zaniká odchylně, podrobnosti jsou uvedeny v těchto heslech. Při poklesu výše sjednaného příjmu v zaměstnání pod hranici příjmu rozhodnou pro účast na nemocenském pojištění (2 500 Kč měsíčně v roce 2015), tj. při sjednání nižšího příjmu nebo při změně výše rozhodného příjmu sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zaniká účast zaměstnance na pojištění dnem předcházejícím dni, od něhož ke změně došlo.

Zahraničnímu zaměstnanci zaniká pojištění dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, dnem skončení dobrovolné účasti na důchodovém pojištění, dnem skončení zaměstnání v České republice nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné nebo bylo zaplaceno v nižší částce.

Pojištění zaniká zaměstnancům také dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Osobě samostatně výdělečně činné zaniká pojištění dnem uvedeným v odhlášce z pojištění, dnem skončení samostatné výdělečné činnosti, dnem zániku oprávnění nebo pozastavení výkonu samostatné výdělečné činnosti nebo prvním dnem kalendářního měsíce, za který nebylo zaplaceno pojistné ve stanovené lhůtě nebo bylo zaplaceno v nižší částce a dnem nástupu výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Kategorie: nemocenské pojištění

Hledat dle kategorie