Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče nebo jsou-li jejich životy nebo příznivý vývoj nebo základní práva vážně ohroženy, a dětem týraným či zneužívaným. Ochrana a pomoc takovému dítěti spočívá v poskytování ubytování, stravování a ošacení, v zajištění zdravotní péče zdravotnickým zařízením, v psychologické, výchovné a jiné obdobné potřebné péči a v poskytování poradenství a pomoci jeho rodičům (osobám zodpovědným za jeho výchovu).

Dítě může být přijato na základě soudního rozhodnutí, žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), žádosti rodičů či samotného dítěte. Délka pobytu dítěte v zařízení je ze zákona omezena dle konkrétní situace na maximálně 3 nebo 6 měsíců. Smí být prodloužena, pokud to zájem dítěte vyžaduje, maximálně však na celkovou dobu pobytu 12 měsíců. Počet dětí umístěných v zařízení nesmí přesáhnout 28 dětí.

Rodiče dítěte, popřípadě jiné osoby, kterým bylo dítě svěřeno rozhodnutím soudu do výchovy, nebo jiné osoby, které mají k dítěti vyživovací povinnost, jsou povinni hradit zařízení příspěvek na úhradu pobytu a péče dle podmínek stanovených zákonem.

(zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí)

Kategorie: sociálně-právní ochrana dětí

Hledat dle kategorie